Parashah 9

Torah: Gen 11:1-32
Haftarah: Is 28:1-16
Apostolic: 1Co 14:20-33
Commentary:
Parashah 9 – PDF / ePub / MOBI