Parashah 90

Torah: Lev 19:1-20:27
Haftarah: Amos 9:7-15
Apostolic: Eph 4:17-24
Commentary:
Parashah 90 – PDF / ePub / MOBI