Parashah 91

Torah: Lev 21:1-24
Haftarah: Ezek 44:25-31
Apostolic: Lk 11:30-44
Commentary:
Parashah 91 – PDF / ePub / MOBI