Parashah 92

Torah: Lev 22:1-23:44
Haftarah: Zech 14:1-19
Apostolic: Col 2:16-17
Commentary:
Parashah 92 – PDF / ePub / MOBI