Parashah 93

Torah: Lev 24:1-23
Haftarah: Hos 14:1-9
Apostolic: James 3:8-18
Commentary:
Parashah 93 – PDF / ePub / MOBI