Parashah 94

Torah: Lev 25:1-38
Haftarah: Jer 11:14-23
Apostolic: Matt 5:38-42
Commentary:
Parashah 94 – PDF / ePub / MOBI