Parashah 95

Torah: Lev 25:39-26:2
Haftarah: Is 24:1-6
Apostolic: Jn 13:12-20
Commentary:
Parashah 95 – PDF / ePub / MOBI