Parashah 96

Torah: Lev 26:3-27:34
Haftarah: Jer 16:19-21
Apostolic: Lk 9:57-62
Commentary:
Parashah 96 – PDF / ePub / MOBI