Parashah 131

Parashah 131 Torah: Deut 6:4-7:26 Haftarah: Zech 14:1-9 Apostolic: Mk 12:28-34 Commentary: Parashah 131 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 130

Parashah 130 Torah: Deut 5:1-6:3 Haftarah: Josh 1:1-9 Apostolic: Matt 5:17-20 Commentary: Parashah 130 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 129

Parashah 129 Torah: Deut 4:1-49 Haftarah: Jer. 20:4-11 Apostolic: Heb 3:7-19 Commentary: Parashah 129 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 128

Parashah 128 Torah: Deut 3:23-29 Haftarah: Jer 32:16-23 Apostolic: Jn 5:28-29 Commentary: Parashah 128 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 127

Parashah 127 Torah: Deut 2:1-3:22 Haftarah: Hab 3:8-19 Apostolic: Rev 19:11-21 Commentary: Parashah 127 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 126

Parashah 126 Torah: Deut 1:1-46 Haftarah: Jer 30:4-11 Apostolic: Heb 3:7-19 Commentary: Parashah 126 – PDF / ePub / MOBI