Search

Parashah 141

Parashah 141 Torah: Deut 20:10-21:9 Haftarah: Josh 24:1-15 Apostolic: 1Jn 2:15-17 Commentary: Parashah 141 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 140

Parashah 140 Torah: Deut 18:1-20:9 Haftarah: Jer 29:8-14 Apostolic: Acts 3:22-26; Heb 12:25-29 Commentary: Parashah 140 – PDF / ePub

Parashah 139

Parashah 139 Torah: Deut 17:1-20 Haftarah: 1Sa 8:1-9 Apostolic: Acts 13:21-23 Commentary: Parashah 139 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 138

Parashah 138 Torah: Deut 16:13-22 Haftarah: Mic 6:6-8 Apostolic: Jn 7:14:24 Commentary: Parashah 138 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 137

Parashah 137 Torah: Deut 15:7-16:12 Haftarah: Is 61:1-3 Apostolic: 1Co 5:7-8 Commentary: Parashah 137 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 136

Parashah 136 Torah: Deut 12:20-15:6 Haftarah: Is 54:2-8 Apostolic: Col 3:5-11 Commentary: Parashah 136 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 135

Parashah 135 Torah: Deut 11:26-12:19 Haftarah: Is 54:11-55:6 Apostolic: 1Tim 6:13-16 Commentary: Parashah 135 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 134

Parashah 134 Torah: Deut 10:1-11:25 Haftarah: 2Ki 13:22-25 Apostolic: 1Thess 1:8-9 Commentary: Parashah 134 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 133

Parashah 133 Torah: Deut 9:1-29 Haftarah: Jer 2:1-13 Apostolic: Jms 4:1-10 Commentary: Parashah 133 – PDF

Parashah 132

Parashah 132 Torah: Deut 8:1-20 Haftarah: Jer 9:22-26 Apostolic: Jn 15:8-10 Commentary: Parashah 132 – PDF / ePub / MOBI