Parashah 105

Parashah 105 Torah: Num 8:1-9:21 Haftarah: Zech 4:2-14 Apostolic: Rom 8:12-17 Commentary: Parashah 105 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 104

Parashah 104 Torah: Num 6:22-7:89 Haftarah: Jer 31:21-34 Apostolic: 1Co 6:18-20 Commentary: Parashah 104 – PDF / EPUB / MOBI

Parashah 103

Parashah 103 Torah: Num 6:1-21 Haftarah: Jud 13:2-14 Apostolic: Acts 21:17-26 Commentary: Parashah 103 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 102

Parashah 102 Torah: Num 5:11-31 Haftarah: Hos 4:11-19 Apostolic: Eph 5:25-33 Commentary: Parashah 102 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 101

Parashah 101 Torah: Num 4:21-5:10 Haftarah: 2Kings 15:1-7 Apostolic: 1Co 12:12-18 Commentary: Parashah 101 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 100

Parashah 100 Torah: Num 4:17-20 Haftarah: 1Sam 6:10-16 Apostolic: Heb 9:24-28 Commentary: Parashah 100 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 099

Parashah 99 Torah: Num 3:14-4:16 Haftarah: Is 43:8-13 Apostolic: Eph 4:11-16 Commentary: Parashah 99 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 098

Parashah 98 Torah: Num 2:14-3:13 Haftarah: Is 8:18-22 Apostolic: John 6:26-51 Commentary: Parashah 98 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 097

Parashah 97 Torah: Num 1:1-2:13 Haftarah: Ezek 47:13-23 Apostolic: Lk 15:1-7 Commentary: Parashah 97 – PDF / ePub / MOBI