Search

Parashah 115

Parashah 115 Torah: Num 20:14-22:1 Haftarah: Obadiah 1:1-21 Apostolic: Jn 3:1-21 Commentary: Parashah 115 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 114

Parashah 114 Torah: Num 19:1-20:13 Haftarah: Ezek 36:16-36 Apostolic: Matt 6:19-24 Commentary: Parashah 114 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 113

Parashah 113 Torah: Num 17:1-18:32(E), 17:16-18:32(H) Haftarah: Ezek 44:15-28 Apostolic: Heb 5:1-6 Commentary: Parashah 113 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 112

Parashah 112 Torah: Num 16:1-50 Haftarah: 1Sa 11:1-15 Apostolic: Jude 1:10-24 Commentary: Parashah 112 — PDF / ePub / MOBI

Parashah 111

Parashah 111 Torah: Num 15:1-41 Haftarah: Is 56:1-8 Apostolic: Gal 3:24-29 Commentary: Parashah 111 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 110

Parashah 110 Torah: Num 14:1-45 Haftarah: Ezek 20:18-44 Apostolic: Heb 11:1-3 Commentary: Parashah 110 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 109

Parashah 109 Torah: Num 13:1-33 Haftarah: Josh 2:1-24 Apostolic: Eph 6:10-18 Commentary: Parashah 109 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 108

Parashah 108 Torah: Num 12:1-16 Haftarah: Is 59:1-21 Apostolic: Jn 1:17-18 Commentary: Parashah 108 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 107

Parashah 107 Torah: Num 11:1-35 Haftarah: Jud 6:1-16 Apostolic: Matt 6:25-30 Commentary: Parashah 107 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 106

Parashah 106 Torah: Num 9:22-10:36 Haftarah: Is 27:7-13 Apostolic: Rev 8:1-6 Commentary: Parashah 106 – PDF / ePub / MOBI